PRIVACYVERKLARING

Fred Motoren Barendrecht, gevestigd aan de Gouwe 1 in Barendrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

http://www.fredmotorenbarendrecht.nl Gouwe 1 Barendrecht telefoon 0180 - 64 79 19

Piet is de Functionaris Gegevensbescherming van Fred Motoren Barendrecht. Hij is te bereiken via info@fredmotorenbarendrecht.nl

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Fred Motoren Barendrecht verwerkt persoonsgegevens via het afsprakenformulier. Dit doen wij om het voor onze klanten makkelijker te maken om een afspraak te maken. Wij hebben daarbij een naam, een telefoonnummer en een e-mailadres nodig om te kunnen reageren op een afspraakverzoek. Wij gaan zorgvuldig om met deze gegevens en bewaren deze twee jaar om bij een volgende afspraak inzicht te hebben in eerdere afspraken voor onderhoud of reparatie.

 

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@fredmotorenbarendrecht.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

Wij verzamelen persoonsgegevens enkel voor het maken van reparatie- of onderhoudsafspraken die als verzoek zijn binnen gekomen via ons afsprakenformulier. Ook worden er cookies geplaatst via Google Analytics om een beter inzicht te hebben in het gedrag van onze bezoekers en hiermee de website te verbeteren.

 

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Fred Motoren Barendrecht neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Fred Motoren Barendrecht) tussen zit.

 

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Fred Motoren Barendrecht bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Tracking Cookies van Google Analytics worden twee jaar bewaard om inzicht te verkrijgen in het gedrag van bezoekers op de website ten behoeve van het verbeteren van de website. Gegevens die via het afsprakenformulier zijn binnen gekomen worden ook twee jaar bewaard.

 

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Fred Motoren Barendrecht deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Fred Motoren Barendrecht blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Fred Motoren Barendrecht uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming. Alleen Google Analytics wordt gebruikt om gegevens te verkijgen en hiervoor dient u uitdrukkelijk toestemming te geven.

 

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

Fred Motoren Barendrecht gebruikt analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Fred Motoren Barendrecht gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Googly Analytics Naam: _utma Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet Bewaartermijn: 2 jaar

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Fred Motoren Barendrecht en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@fredmotorenbarendrecht.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Fred Motoren Barendrecht wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Fred Motoren Barendrecht neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@fredmotorenbarendrecht.nl